Politika z pravého úhlu Ondřeje Šimíčka

Digitální transformace veřejné správy - není čas na chyby!

4/16/2022, 5:37:00 AM

Digitalizace veřejné správy. Sousloví, které se stalo prázdnou frází jako kdysi protikorupční revoluce. Plakát. Napíšu si na svůj plakát „Budu digitalizovat“! Co to vlastně znamená? A vědí to ti, kteří ten plakát vyvěšují?

Zaprvé upřesním pojmy. Digitalizace je využití digitálních dat a jejich další zpracování. Elektronizace je pak využití digitálních technologií k zvyšování efektivity vnitřních procesů. Správný termín pro to, co mnozí nazývají digitalizací je však „digitální transformace“.  

Budeme digitalizovat! Adresátem tohoto sdělení je občan – volič, který jej vnímá jako vyřízení občanky online anebo placení správních poplatků QR kódem. To jsou jistě důležité a pozitivní změny. Jsou však součástí elektronizace „druhého sledu“. Digitalizace v rámci veřejné správy však na mnoha místech dobře funguje. Jedná se například o online nahlížení do dokumentů v archivech, které jsou digitalizovány, anebo o online databázi katastru nemovitostí. Ve veřejné debatě ale zcela postrádám právě důraz na digitální transformaci veřejné správy, tedy zásadní změnu paradigmatu, myšlení a změnu vnitřních procesů jednotlivých orgánů veřejné správy. Jde především o nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému bez toho, aniž by po instituci běhaly schvalované doklady stejně, jako tomu je od časů první republiky, či snad ještě dříve. Velká mýlka je také skutečnost, že se jedná o IT záležitost. Ano IT technologie následně elektronizaci fyzicky provádějí, ale zásadní je legislativa. Jde o změnu myšlení, změnu zákonů.


Pravidelně čtu v médiích, že si máme brát příklad z Estonska či Dánska, že tyto země digitalizaci zvládají. To je nepochybně pravda. Na co však není brán zřetel? To je samosprávné uspořádání ČR a s tím související roztříštěnost veřejné správy v porovnání s výše zmíněnými zeměmi.  Zásadní část digitální transformace spočívá v elektronizaci řízení municipalit a jejich organizací. Zatímco zmiňované Dánsko má celkem 98 obcí (po reformě z roku 2007) a Estonsko dokonce 79, je v České republice k 1.1.2022 6253 obcí, které zřizují desetitisíce příspěvkových organizací. V takovém počtu je zřizování centrálních orgánů pro digitalizaci plýtvání časem i penězi daňových poplatníků. Digitální transformace je záležitost mezirezortní a svěřovat jej jednomu ministerstvu považuji za strategickou chybu. Nejlepším řešením je „zmocněnec pro digitální transformaci“, který bude celou rozsáhlou agendu koordinovat napříč jednotlivými resorty.

V loňském roce, konkrétně 1.6.2021, byl schválen zákon č. 261/2021 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Znamenal významný posun v časovém rámci celé digitální transformace a je na místě poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Zcela zásadní je pak určení termínu pro povinnost užívat elektronickou spisovou službu pro všechny orgány veřejné moci. V realizaci digitální transformace jde pak především o dva systémy, které bezpodmínečně musí fungovat v každé veřejnoprávní korporaci, ať už se jedná o centrální orgán (ministerstvo, Pozemkový úřad apod.) anebo mateřskou školu a knihovnu někde v Ústeckém kraji. Elektronická spisová služba a systém pro finanční řízení.

Zatímco na centrální úrovni není problém tyto systémy přivést do praxe, v obcích a jejich organizacích je to záležitost politického rozhodnutí na komunální úrovni. Digitální transformací se zabývám profesionálně. Z vlastní zkušenosti vím, že mnohé úřady, a to i větších obcí a měst, fungují v podstatě stejně, jako před 50 a více lety. Po baráku obíhají papíry, které podepisují lidé k tomu určení a schvalují tak nakládání s veřejnými financemi. Největší matrix je pak pro mnohé skutečnost, že mají elektronický podpis a umí jej použít. V jedné trojkové obci jsem oslovil starostu s tím, že mají v posledním roce neplatné smlouvy v registru, a to za desítky milionů korun, a že by to měl urychleně řešit, protože se vystavuje značnému riziku. Odpověď mě uzemnila: „to není možný, Maruška má na to sešit.“ Nedělám si iluze, že je v tom osamocen. Praxe říká, že ne. Pravděpodobně jej probere až zaklepání hospodářské kriminálky na dveře jeho kanceláře.

Už podle současně platné legislativy, zejména v oblasti nakládání s veřejnými prostředky (zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole) nelze naplnit povinnosti z něj vyplývající jinak než elektronickými systémy. Mnoho veřejných institucí však říká, že je na to čas. Že kontrolou vždycky projdou a dělají to vlastně dobře. Když však nedodržuje platnou legislativu veřejná správa, jak to může vyžadovat po občanovi?

Je zcela zásadní zvládnout digitální transformaci správně a co nejdříve. Funkční a efektivní veřejná správa je podmínkou pro další rozvoj a ekonomickou prosperitu společnosti. V řadě oblastí je právě veřejná správa tou žábou na prameni. Jedná se o jednu z největších výzev nové vlády. Přes objektivní vnější i vnitřní problémy, se kterými se bez vlastního přičinění potýká, nesmí digitální transformace zapadnout. Dnešní investice do zefektivnění veřejné správy přinese zítřejší úspory. Vláda se zavázala snižovat počet úředníků. Už jen elektronizací některých procesů v organizacích toho může dosáhnout velmi rychle.  Podmínkou je vědět, co digitální transformace znamená, jaká jsou její úskalí a striktně termínovat cíle, kterých má být dosaženo v tomto volebním období.

Komentáře

Komentáře mohou přidávat pouze předplatitelé.